Disclaimer

Let erop dat toegang tot alle door Grünenthal B.V. en haar hoofdkantoor (hierna "Grünenthal" genoemd) gepubliceerde internetsites gebaseerd is op deze gebruiksvoorwaarden ("Disclaimer"). Door deze site te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Actualiteit

Grünenthals Internet redactieteam doet haar uiterste best om op haar internetsites juiste en actuele informatie te verschaffen. Grünenthal verplicht zich evenwel niet tot het geven van enige expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van de inhoud van deze internetsites. Grünenthal behoudt zich het recht voor, de inhoud van haar internetsites zonder voorafgaande kennisgeving op elk willekeurig moment te verwijderen, te veranderen of aan te vullen, of deze volledig of gedeeltelijk van internet te verwijderen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkhe

Noch de operators van de internetsites van Grünenthal, noch andere partijen die betrokken zijn bij ontwerp, productie of levering van deze internetsites of een verwante internetsite aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe schade, terloops optredende schade, vervolgschade, indirect schade of nadelige gevolgen, waaronder schade die optreedt als gevolg van de toegang tot deze internetsites of verwante internetsites, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de voornoemde internetsites of als gevolg van vergissingen of omissies in de inhoud van de desbetreffende internetsites.

De internetsites bevatten hypertext-verwijzingen ("links") naar informatie op servers die door derden worden beheerd en die niet onder de controle van Grünenthal staan. Grünenthal verplicht zich daarom niet tot het geven van enige garantie met betrekking tot de correctheid en nauwkeurigheid of enig ander aspect van dergelijke informatie. Bezoekers van onze internetsites verklaren ermee akkoord te gaan dat het gebruik van links naar informatie van derden geschiedt op eigen risico.

 

Auteursrecht

De inhoud die staat afgebeeld op de internetsites van Grünenthal - en de gegevens die hierin opgenomen of vernoemd zijn - zijn uitsluitend bedoeld voor het verschaffen van informatie. Deze mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

De inhoud van deze internetsites is - tenzij anders bepaald - eigendom van Grünenthal en is derhalve beschermd door auteursrecht conform de van toepassing zijnde wereldwijde overeenkomst inzake auteursrechten en handelsmerken. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan de desbetreffende auteur. Kopiëren, doorzenden of enige andere vorm van gebruik zijn verboden. Indien artikelen of delen van artikelen worden afgedrukt of gekopieerd, dient er een afdrukvergoeding te worden betaald. Enig gebruik van een merknaam of ander (handels)merk die zich op onze internetsites bevinden, is principieel onderworpen aan de eerder beschreven goedkeuring van de houder van de rechten hierop.

 

Copyright afbeeldingen

 

De volgende afbeeldingen zijn gekocht bij fotolia en zijn gelicentieerd voor gebruik:

 • “ Freundschaft ” © Zlatan Durakovic
 • “ senior woman and doctor meeting ” © Syda Productions

De volgende afbeeldingen zijn gekocht bij shutterstock en zijn gelicentieerd voor gebruik:

 • “ Portrait of happy smiling senior woman - outside on sunny day ” © Martin Novak
 • “ smiling woman in her 60s outdoors ” © Andreas Saldavs
 • “ Handsome Mature Happy Man Smiling And Looking Away.Outside. ” © Nadino
 • “ Outdoor Head And Shoulders Portrait Of Mature Man In Park ” © Monkey Business Images
 • “ Close up portrait of an attractive young sports woman outdoors ” © mimagephotography
 • “ Happy child playing in the garden climbing on the tree ” © Petr Bonek
 • “ worker with yellow helmet and jeans shirt near a industrial wall ” © All kind of people
 • “ Ecology concept Human hands holding big plant tree with on blurred sunset background World Environment Day ” © kung_tom
 • “ portrait of young asian family relaxing ” © takayuki
 • “ Attractive woman at beach with thoughtful expression” © Danie Nel Photography
 • “ Happy joyful woman being in a good mood ” © YAKOBCHUK VIACHESLAV
 • “ Process of production of pills, tablets. Industrial pharmaceutical concept. Factory equipment and machine. Steel. 3d rendering. ” © Pavel Chagochkin
 • “ Close-up of Businesswoman makes a note at business document ” © tsyhun
 • “ Female doctor hand hold pack of different tablet blisters at workplace.” © megaflopp
 • “ Group of surgeons looking at patient on operation table during their work ” © Konstantin Chagin
 • “ Portrait Of A Mature Man Smiling At The Camera. ” © Nadino
 • “ Nurse holding the hand of an elderly woman - closeup detail image. ” © Dan Kosmayer
 • “ Hand of businesswoman writing on paper in office ” © Mangostar
 • “ Handsome middle age Hispanic man in casual clothing outdoors. ” © Fotoluminate LLC
 • “ Positive creative man presenting a report ” © YAKOBCHUK VIACHESLAV
 • “ Smiling man during business meeting with his partner ” © YAKOBCHUK VIACHESLAV
 • “ businessman working with modern devices ” © Have a nice day Photo
 • “Break. ” © Billion Photos
 • “Mature businessman using a digital tablet to discuss information with a younger colleague in a modern business lounge” © marvent

De volgende afbeeldingen zijn gekocht bij science photo en zijn gelicentieerd voor gebruik:

 • “ Fibrous astrocyte, TEM ” © JOSE CALVO
 • “ Dendritic cells,artwork ” © Animated Healthcare Ltd
 • “ Spinal nerve ganglion,light micrograph ” © Steve Gschmeissner
 • “ Pyramidal nerve cells,artwork ” © Animate4.com
 • “ Human dendritic cell, SEM ” © DENNIS KUNKEL MICROSCOPY
 • “ Colour SEM of immune cells: dendritic and T-cells ” © David Scharf
 • “ Neuron cell body with numerous synapses ” © Science Vu / Visuals Unlimited
 • “ Brain cells,SEM ” © David Scharf
 • “ Astrocytic glial cell with cortical neuron, ” © DENNIS KUNKEL MICROSCOPY

De volgende afbeeldingen zijn gekocht bij istock en zijn gelicentieerd voor gebruik:

 • “ Connected during the business day ” © Peopleimages

Alle andere afbeeldingen zijn eigendom © Grünenthal.

 

Productinformatie

Productinformatie Deze internetsite is exclusief gericht op internetgebruikers in Nederland. Indien deze site buiten Nederland wordt gelezen, dan kan de daarin aanwezige informatie niet van toepassing zijn voor u. Artsen dienen de nationaal geldende registratieteksten in acht te nemen. Deze zijn te vinden op de internetsite van Grünenthal Nederland onder het kopje Producten. Genoemde producten kunnen onder bepaalde omstandigheden niet in alle landen verkrijgbaar zijn, of kunnen onder desbetreffende landspecifieke benamingen bekend zijn.

Onze internetsites kunnen informatie met betrekking tot medische onderwerpen en therapeutische maatregelen bevatten. Deze informatie mag niet worden gebruikt bij de diagnose van een gezondheidsprobleem of een aandoening, aangezien deze niet kan en mag worden gebruikt als vervanging voor de aanwijzingen van een behandelend arts of een apotheker. In ieder afzonderlijk geval zijn voor doelmatig medisch advies een persoonlijk gesprek met een geschoold arts, een lichamelijk onderzoek en, onder bepaalde omstandigheden, andere diagnostische maatregelen nodig.

Lees ook onze Privacyverklaring !